Zanimljivosti o engleskom jeziku

Jedina rec od 15 slova u kojoj su sva slova razlicita je “uncopyrightable”.
Najduza rec koja se na tastaturi kuca samo levom rukom je “stewardesses”.

 

Sekspir je izmislio reci “assassination” i “bump”.

 

Recenica “The quick brown fox jumps over the lazy dog” sadrzi sva slova alfabeta.

 

Imena svih kontinenata zapocinju i zavrsavaju se istim slovom.

 

Rec “lethologica” oznacava stanje u kome ne mozete da se setite reci koju zelite.

 

Najduza rec koju mozete da otkucate koristeci samo jedan red na tastaturi je “typewriter”.

 

Reci “racer” i “kayak” su iste bez obzira sa koje strane ih citate.

 

U Kini vise ljudi govori engleski nego u SAD.

 

Najkraca kompletna recenica je “I am”.

 

Najduza rec je dugacka 1909 slova i oznacava deo DNK.

 

Ova rec od 1185 slova tehnicko je ime za “Tobacco Mosaic Virus, Dahlemense Strain” i jedna je od najduzih reci u engleskom jeziku. Ona glasi:

 

Acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylproly lserylglutaminylphen ylalanylvalylphenyl-alanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasparty lprolyli soleucylglutamylleucylleucylasparaginyl-
valylcysteinylthreonylserylserylleucyl glycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylt hreonyl-
glutaminylglutaminyl alanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutam inylglutaminyl-
phenylalanyls erylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalan ylprolylglutaminylserylthreony lvalyl-
arginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosy llysylvalyltyrosylarg inyltyrosylasparaginylalanyl-
valylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonyla lanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylasparty l-
threonylarginylasparaginyl arginylisoleucylisoleucylglutamylvalglutamylaspara ginylglutaminyl-
glutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleu cylaspartylalanylthreonyl-
ar ginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylval ylalanylisoleucylarginylseryla lanyl-
asparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparagi nylglutamylleucylvalyl arginylglycyl-
threonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylas paraginylthreo nylphenylalanylglutamyl-
serylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthre onyl serylalanylprolylalanylserine.

 

Ime “Wendy” je izmisljeno specijalno za knjigu “Petar Pan”.

 

Najduza jednoslozna rec je “screeched”.

 

Ni jedna rec se ne rimuje sa recima “month”, “orange”, “silver” i “purple”.

 

Jedina rec koja se zavrsava na “mt” je “dreamt”.

 

“Maine” je jedina americka drzava cije je ime sadrzi samo jedan slog.

 

Samo se 4 reci zavrsavaju na “dous” – “tremendous”, “horrendous”, “stupendous” i “hazardous”.

Preuzeto sa sajta OS Radomir Mitrovic, Berane