Šta je to CLIL?

Tema nedavno održane Letnje škole izdavačke kuće Cambridge University Press u Kovačici bila je CLIL (Content and Language Integrated Learning) – radi se o integraciji učenja stranog jezika u stručnoj nastavi, odnosno o nastavno-metodskoj mnogostrukturi, pristup koji postaje sve popularniji i u našoj zemlji. CLIL sagledava engleski kao alat u učenju drugih predmeta pre nego predmet sam po sebi.

Plenarni predavači iz Velike Britanije koji su govorili o izazovima i potencijalima primene ovog kreativnog pristupa u nastavi bili su Garry Anderson i Terry Prosser, a među predavačima iz Srbije koji su učesnicima Škole podelili svoja iskustva u primeni CLIL-a bile su Vera Savić sa Pedagoškog fakulteta u Jagodini i Vladica Rakić iz Karlovačke gimnazije.

Postepenim uvođenjem ovakvog načina obrazovanja gde se, u početku, bar deo nastave (npr. istorija, geografija, fizika ili hemija) odvija na engleskom (ili drugom stranom jeziku), škole prerastaju u škole sa bilingvalnom nastavom. Fokus ovakve nastave je sticanje novih znanja na stranom jeziku, a što se tiče učenja stranog jezika u ovakvoj nastavi, težište nije na gramatici nego na obogaćivanju rečnika i komunikaciji.

 

U evropskom kontekstu ova tema je već dugo aktuelna i prave se strateški planovi na

celokupnom evropskom nivou i politika izučavanja jezika više nije zamisliva bez

CLIL-a i bilingvalne nastave.  Već su razvijene i isprobane mnogobrojne metode na

čijem se usaglašavanju intezivno radi. Svaka zemlja  ima svoje specifičnosti u

načinu obrazovanja i tu različitost i mnogostrukost treba uklopiti u zajedničke okvire.

 

Prvi korak uvođenja CLIL-a u stručnu nastavu treba biti u formi projektne

nastave uz saradnju nekoliko predmetnih nastavnika, čulo se i na ovoj Letnjoj školi, a pri tome uzeti u obzir specifično didaktičko-metodičko planiranje nastave.

S obzirom da je i jezička obrazovna politika Evrope već odavno uvela kao normu

poznavanje bar dva strana jezika, CLIL nastava bi  bila pravi odgovor budućim

generacijama na ovakav zahtev.